اظهارنامه ثبت اختراع

چگونگی ثبت اختراع در ایران

طبق ماده دو آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات، ثبت اختراعات مستلزم تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط مخترع و مالک یا نماینده قانونی آنها امضا گردد. تبصره: در صورت تنظیم اظهارنامه … بیشتر بخوانید